Äktenskapsförord

Att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap är inte det mest romantiska man kan tänka sig. Det är dock viktigt att föra ämnet på tal eftersom ni genom ett äktenskapsförord undviker framtida bråk om materiella ting och det bidrar till en god framtidsöversikt.

Att ni redan har gift er hindrar inte att ni skriver ett äktenskapsförord!

Juridik Online hjälper er att skräddarsy ett äktenskapsförord utifrån era unika förhållanden och säkerställer att det uppfyller samtliga formkrav. Låt Juridik Online hjälpa er med äktenskapsförordet redan idag medan ni fortfarande är överens så undviker ni att en eventuell framtida bodelning blir jobbigare än nödvändigt.

Köp Äktenskapsförord Mall

Varför upprätta äktenskapsförord?

Det är inte alla som har äktenskapsförord och den som vill skaffa detta bör ha klart för sig vad det egentligen är som ska uppnås. Anledningarna till att upprätta ett äktenskapsförord kan vara många, exempelvis:

  • Makarna vill förebygga att någon utomstående ska kunna komma åt tillgångarna.
  • En av makarna har en större förmögenhet och vill därför säkerställa att den andre inte gifter sig på grund av de stora tillgångarna eller pengarna.
  • Där kan finnas barn från tidigare relationer, särkullbarn, och makarna vill påverka arvsrättsliga förhållanden.
  • Av sentimentala eller praktiska skäl vill någon av makarna säkerställa att inte bli av med specifik egendom om framtida bodelning skulle ske.

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket

Ett äktenskapsförord måste följa vissa formkrav och behöver registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt giltigt och därmed användbart. Detta är något som vi på Juridik Online givetvis hjälper till med. Om det inte sker någon registrering hos Skatteverket kommer äktenskapsförordet inte vara giltig och då spelar det ingen roll hur ni fördelat tillgångarna på förhand.

Fördela tillgångarna korrekt

Det som beslutas i ett äktenskapsförord är vad som ska vara giftorättsgods samt vad som ska vara makarnas enskilda egendom. Enskild egendom betyder att endera parten kan behålla denna egendom vid en eventuell separation. Vid dödsfall påverkas inte makes arvsrätt om viss egendom är enskild egendom. Huvudregeln är fortfarande att efterlevande make ärver all egendom med fri förfoganderätt. Undantaget är om det skulle finnas särkullbarn. Dessa kan alltid begära ut sin laglott. Om den efterlevande maken inte ska ärva enskild egendom behöver ett testamente upprättas.

Detta måste finnas med i ett äktenskapsförord

  • Båda makarnas signaturer – Båda makarna behöver signera äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt.
  • Registrering hos Skatteverket – För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande behöver det vara registrerat hos Skatteverket. Äktenskapsförordet är först giltigt från den dagen då det lämnas in för registrering hos Skatteverket.
  • (Bevittning) – Vi rekommenderar alltid att äktenskapsförord bevittnas även om det inte är ett formkrav. Vittnen kan hjälpa er att utröna den gemensamma partsviljan vid en eventuell framtida tvist.

Äktenskapsförord under pågående äktenskap

Enligt äktenskapsbalken finns det absolut möjlighet att såväl före som under pågående äktenskap upprätta ett äktenskapsförord. Därför är det inte för sent för de som vill göra detta även om de varit gifta ett tag. Rekommendationen är dock att göra detta före äktenskapet men ibland ändras förutsättningar och då är det skönt att veta att det fortfarande går att åtgärda även under pågående äktenskap.