Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du känna dig säker inför framtidens oförutsägbara händelser. Det innebär att du utser någon som du litar på att ta hand om dina ekonomiska och/eller personliga angelägenheter när du inte längre kan göra det själv.

Framtidsfullmakten skrivs i förebyggande syfte och är ett mycket bättre alternativ än en opersonlig god man eller förvaltare som annars utses. Fullmakten kan ges till flera olika personer och dessa personer kan tilldelas olika behörigheter.

Med en framtidsfullmakt kan du få hjälp med bl.a. bankärenden, betala räkningar, ingå avtal, teckna försäkring och sälja bostaden. Du kan även få hjälp i frågor om social omsorg, exempelvis ansöka om särskilt boende, kontakt med vården och myndigheter och i övrigt bevaka dina personliga intressen. 

Juridik Online hjälper dig att skräddarsy fullmakten och säkerställer att den uppfyller samtliga formkrav. Säkra din framtid och skriv en framtidsfullmakt hos Juridik Online redan idag genom mallen nedan!

Köp Framtidsfullmakt Mall

Framtidsfullmakt – 5 saker att tänka på

  1. Framtidsfullmakt är en högst frivillig åtgärd
  2. Du som fullmaktsgivare utser en annan person (fullmaktstagare) som har rätt att ingå i avtal kring personliga och ekonomiska frågor.
  3. Att ge ut en fullmakt görs i förebyggande syfte. Det kan jämföras med en god man eller förvaltare
  4. Genom att utse en fullmakt kan man förebygga en situation i förväg, innan en eventuell sjukdom inträffar.
  5. Lagens krav måste följas, annars är fullmakten inte giltig. Därför är det viktigt att ha en korrekt fullmakt. Vi erbjuder en mall för fullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ges av en privatperson till en annan person för att omhänderta ekonomiska och personliga angelägenheter på grund av att personen inte har möjlighet till detta själv av en eller annan anledning. Det kan handla om psykisk ohälsa, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller något liknande. Den som får fullmakten har rätten att företräda den andra personen och det går att själv agöra vad fullmakten ska gälla.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

Den person som är 18 år fyllda och är beslutskapabel har möjligheten att upprätta en fullmakt. Precis som vid ett testamente krävs det att det är två vittnen som bevittnar situationen. Bägge vittnen måste också veta om att det är just en fullmakt som de bevittnar.

Det finns också krav på vittnena. Alla som är under 15 år eller saknar insikt på grund av en psykisk störning får inte bevittna en framtidsfullmakt. Det går heller inte att vara vittne till sin egen fullmakt och en sambo/make eller någon i direkt släktskap till den berörda får vara vittne.

Detta omfattas en framtidsfullmakt av

En fullmakt kan alltså omfattas av såväl personliga som ekonomiska ärenden. Det kan till exempel handla om en ansökan till ett boende eller försäljning av egendom. Men en fullmakt kommer inte att omfatta tandvård eller vanlig vård. Fullmakten gäller heller inte de ärenden inom arvsrätt, äktenskapsskillnad eller upprättande av testamente.

Det är den som är fullmaktshavare som avgör när framtidsfullmakten ska träda i kraft och möjligheten finns att få frågan i domstol provad. Om man som fullmaktsgivare får tillbaka sin beslutsförmåga kommer framtidsfullmakten anses inte längre ha någon verkan. Därmed kan framtidsfullmakten återkallas så länge fullmaktsgivaren är kapabel att fatta beslut.

När gäller inte en framtidsfullmakt längre?

En framtidsfullmakt gäller fram tills:

* personen som har fullmakt inte längre anser att det är nödvändigt

* en förvaltare eller god man utses

* en överförmyndarmyndighet beslutar att framtidsfullmakten delvis eller helt inte längre kan användas

* fullmaktsgivaren försätts i konkurs

Ger rätt att deklarera hos Skatteverket

Den som har blivit tilldelad en framtidsfullmakt har också rätt att deklarera hos Skatteverket och sköta andra ärenden. Dock måste det i så fall framgå i fullmakten att personen i fråga har rättigheter att hantera samtliga ekonomiska angelägenheter.

Då ges möjligheten att deklarera digitalt eller via papper. Vid scenariot att deklarationen sker via papper måste deklarationen skrivas under av fullmaktstagaren samtidigt som en kopia på framtidsfullmakten bifogas.

Vid scenariot att deklarationen ska ske digitalt måste man bli deklarationsombud. För att bli detta behövs en blankett lämnas in till skatteverket alternativt ett brev med de uppgifter som krävs samtidigt som detta brev är undertecknat och har vittnen precis som själva framtidsfullmakten.

Detta måste vara med i framtidsfullmakten

Om inte följande saker är med i framtidsfullmakten är den heller inte giltig:

* Den som är fullmaktsgivaren måste vara myndig, alltså över 18 år, och samtidigt ha en förmåga att hantera sina angelägenheter själv

* I dokumentet – som måste vara skriftligt – ska det framgå att det handlar om just en framtidsfullmakt.

* I dokumentet ska det också framgå vem eller vilka som har rätten att vara fullmaktshavare samt vilka rättigheter det ger för fullmaktshavarna att utfärda ärenden.

* Om villkor behövs ska detta finnas med

* Två stycken vittnen krävs också

* För att dokumentet ska vara giltigt ska det alltid visas upp i originalform

Det finns inga krav på att registrera fullmakten men för att få rätt att deklarera behövs anmälan göras till Skatteverket. Detta är något vi på Juridik Online mer än gärna hjälper till med.