Samboavtal

Att upprätta ett samboavtal är ett mycket viktigt beslut för den som vill undvika stora förluster i samband med en eventuell separation. Genom samboavtal kan man ange att viss egendom inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Särskilt viktigt blir detta om du har betalat hela eller större delen av er gemensamma bostad. Utan samboavtal har vardera sambo sätt till halva värdet av bostaden enligt lag. Samboavtal är viktigt även om ni bor i en hyresrätt eftersom en sambo kan överta hyreskontraktet vid en separation.

Skriv samboavtalet redan idag medan ni fortfarande kommer överens. Juridik Online hjälper er att ta fram ett korrekt utformat samboavtal utifrån er specifika situation. Ta kontakt med oss och få det överstökat redan idag!

Kontakta mig

Har du inte lust att ringa eller skicka ett mail kan du kontakta mig genom formuläret bredvid. Jag svarar alltid inom 1-2 arbetsdagar. Vill du köpa en färdig mall för Samboavtal, klicka på länken nedan.

Köp Samboavtal Mall

Vad innebär ett samboavtal?

Det är alltid spännande att ta steget att flytta ihop. Många upplever en pirrande känsla i magen och det är ett stort steg att börja bo tillsammans. Oavsett hur kära ni än är idag och oavsett hur bra ni kommer överens just nu så är det bra för er att tänka lite över det juridiska. Se inte samboavtalet som ett tecken på att ni någon gång kommer att separera, se det snarare som en försäkring ifall olyckan skulle vara framme.

Genom att ha ett tydligt, korrekt och framförallt juridiskt bindande samboavtal kan du och din sambo slippa bodelningsreglerna som gäller enligt sambolagen. Istället kan ni helt själva bestämma vilka regler som ska gälla. Det går också att välja att exempelvis sambolagen ska gälla för ert bohag, det vill säga den egendom som ni köpt till er bostad för att använda gemensamt, men att bostaden ska fördelas på annat sätt. Detta är vanligt exempelvis när en av samborna har lagt in en större kontantinsats än den andra. Därmed är samboavtal förenklat det dokument ni tar fram tillsammans för att avgöra fördelningen av er egendom om ni någon dag väljer att flytta ifrån varandra.

Även vid dödsfall kan det bli aktuellt med bodelning på grund av samboförhållandets upphörande och även då hjälper samboavtalet till att skydda och förtydliga. Läs mer om det längre ner.

Samboegendom – så fungerar det

Det som du och din partner var för sig köper äger ni på ett personligt plan. Men vid scenariot att en bodelning inträffar kommer inventarier och bostaden som ni köpt för gemensam användning att delas upp. Rent konkret innebär det att även om du betalat 100% av till exempel en bostadsrättslägenhet så kommer den att fördelas 50/50 mellan er om det räknas som en samboegendom. 

Därför kan det vara smart att dela på kostnaderna om ni köper dyrare saker. Men det är också smart att ha kvitton och köpehandlingar för det som ni vill äga separat. Vid bostadsköp bör ni går in med lika stora insatser. Gör ni inte det är det direkt avgörande med samboavtal, i alla fall om du inte vill förlora hälften av bostadsvärdet trots att du betalat för hela bostaden.  

Går det att skriva ett samboavtal själv?

Ja, givetvis går det utmärkt att skriva ett samboavtal på egen hand och det finns massor av kostnadsfria mallar på nätet som går att använda sig av om man exempelvis vill att sambolagen inte överhuvudtaget ska tillämpas på förhållandet, men ofta är det bättre med juridisk hjälp för att undvika missförstånd, misstag och samtidigt ha ett 100% juridiskt bindande dokument. Om ni väljer att skriva samboavtalet på egen hand bör alltid följande parametrar finnas med:

  • Vilka ägodelar är enskild egendom?
    Här kan det vara bra att förtydliga vilka ägodelar som eventuellt är enskild egendom vid separation. Genom att ha med detta i samboavtalet undviker ni eventuella tvister eller missförstånd.
  • Vilken egendom ska ni dela enligt sambolagen?
    Är det endast viss egendom som utgör samboegendom är det bra om detta klargörs i samboavtalet. Ni bör ha i åtanke att allt som är införskaffat gemensamt blir samboegendom. All egendom som ägdes innan ni inledde en samborelation kommer inte att samboegendom, men av pedagogiska skäl och återigen för att undvika missförstånd kan det vara bra att klargöra vilken egendom vardera sambo fört med sig sedan innan samboförhållandet inleddes.
  • Vad sker med bostaden?
    Detta är den viktigaste delen av ett samboavtal. Är det en gemensam bostad som är anskaffad med syftet gemensamt boende behövs det klargöras vad som ska inträffa om en separation inträffar. Det finns dock vissa scenarion där det inte går att bortse från sambolagens regler. Detta kan till exempel gälla om en av parterna har särskilda skäl att få behålla bostaden. Då blir den andre sambon utköpt mot sin vilja.

Vad krävs för att samboavtalet ska vara giltigt?

För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det finnas nedskrivet. Även om ni har ett muntligt avtal kommer detta inte appliceras vid ett scenario där ni väljer att gå skilda vägar. Därför behöver det finnas ett fysiskt dokument som är underskrivet av bägge parter. Först när båda parterna har skrivit under är samboavtalet giltigt. Skulle ni i framtiden vilja ändra på något kring ert samboavtal måste båda parterna vara överens. Därmed går det inte att frångå samboavtalet om inte båda skriver under att detta ska ske.

Till skillnad från andra dokument som exempelvis testamente behöver samboavtalet inte bevittnas, men det är rekommenderat att samborna väljer varsitt vittne som också signerar samboavtalet. Skulle det bli meningsskiljaktigheter i framtiden kan vittnena hjälpa till att utröna vad den faktiska partsviljan var vid tillfället för samboavtalets tecknande. Samboavtalet behöver inte registreras hos någon myndighet, utan samborna upprättar samboavtalet i två likalydande exemplar, signerar båda och behåller varsitt.

Ni rekommenderas att anlita juridisk hjälp för att helt säkerställa att avtalet är korrekt utformat. 

Hur ser reglerna ut för bostadsrätter och fastigheter?

Detta beror helt och hållet på hur det såg ut innan ni blev sambor. Om ni tillsammans skaffade bostaden, oavsett om en betalat allt eller om ni delat på kostnaden, utgör bostaden samboegendom enligt sambolagen och kommer ingå i bodelningen. Det rekommenderas därför starkt att ni skriver ett samboavtal om ni tagit upp olika stora lån eller lagt in olika stora kontantinsatser.

Om bostaden endast ska tillfalla endera parten kommer det behöva avtalas om i samboavtalet. Till exempel kanske ni kommer fram till att den ena ska få behålla bostaden medan andra tillgångar tillfaller motparten. 

Om ena sambon köpte bostaden innan samboförhållandet inleddes är det denna person som får behålla bostaden efter en eventuell separation. Detta då bostaden inte räknas som en samboegendom då den inte införskaffades med syfte att gemensamt bo i den. 

Vad gäller för hyresrätter?

Även om ingen äger en hyresrätt så kan den bli föremål för bodelning och det finns regler och praxis kring hyresrätter vid bodelning. Om båda samborna vill bo kvar blir det den sambon som bäst behöver lägenheten som får stanna och potentiellt ta över hyreskontraktet, förutsatt att hyresvärden inte har någon befogad anledning att motsätta sig detta. Det spelar ingen roll vem som först stod på kontraktet. Ska denna princip inte gälla behöver detta regleras samboavtalet. 

Precis som med bostadsrätt kommer den som hyrt bostaden före en eventuell gemensam inflyttning att behålla hyresrätten. Då kommer hyresrätten inte att vara en samboegendom utan istället tilldelas den som hade hyresrätten från början. 

Vad gäller vid dödsfall?

Många undrar om samboavtalet också gäller vid dödsfall. Svaret på den frågan är ja, samboavtalet är fortfarande giltigt vid ett dödsfall. Skulle en sambo gå bort kan den som fortfarande är vid liv kräva bodelning av egendomen och därmed få sin andel av det som införskaffats gemensamt. Om ni skrivit ett samboavtal kommer den uppdelning som står i samboavtalet att gälla istället för sambolagen.

Ett samboavtal ger ett extra skydd till den efterlevande sambon eftersom sambor, till skillnad från gifta par, inte ärver varandra om de inte skrivit ett testamente. Istället blir det sambons legala arvingar som ärver. Exempelvis sambons barn eller föräldrar/syskon. Det är därför även starkt rekommenderat att sambor som har barn tillsammans skriver ett inbördes testamente utöver ett samboavtal för att ytterligare säkra sin framtid.

Läs mer om testamente här.